Afirmace pro 45. týden 2018

06.11.2018 11:48

 

 

 

"Afirmace"  na rok 2018 jsou věnovány
citátům z knihy od Aldemy Vay


"TAJEMSTVÍ KOSMU

duch - síla - hmota",

 

jejíž obsah může být lidstvu užitečný

patrně ještě po celá dlouhá tisíciletí

a dost možná, že ještě i mnohem později.


 

 

 

 

 

 

 

5.11.- 11.11. - 45. týden 2018

 

 

 

 

 

 

 

"I když člověk Boha popírá,

On zůstává stále s ním.

To, co mu lidé zazlívají a vytýkají,

vyplývá z lidské neznalosti

prazákonů ducha, síly a hmoty.

 

 

Pýcha zatemnila moudrost a inteligenci

padlých duchovních bytostí

a přivedla je k materiálnímu hrubému ztělesnění,

z něhož je pouze pokora

a poznání Boha opět vyprostí."

 


 

 

 

 

 

-------------------------------------


 

 

 

Otázka Hledajícího.:

 

"Co je skutečnost?"

 

 

Odpověď Šrí Ramany Mahárišiho.:

 

"Skutečnost musí být vždy skutečná.

Nemá tvar ani jméno.

To, co je jejich podkladem, je skutečnost.

Je základem ohraničení, jsouc sama bez hranic.

Není vázána.

Je základem neskutečnosti, jsouc sama skutečná.

Skutečnost je to, co je.

Je jaká je.

Překračuje řeč.

Je mimo výrazy „existence, neexistence“ atd.

Jenom skutečnost, která je pouze vědomím,

jež zbývá když je zničena nevědomost

spolu s poznáváním předmětů, je Já (átma).

V tomto Brahma swarupa (skutečný tvar Brahman),

jenž oplývá uvědoměním Já,

neexistuje ani nejmenší nevědomost.

Skutečnost jež plně září bez utrpení a bez těla,

nejenom když je svět poznán,

ale i když poznán není,

je vaším skutečným tvarem (nija-swarupa).

Vyzařování vědomí-blaha ve formě jediného vědomí,

jež září stejně uvnitř i vně,

je svrchovaná, blahaplná prvotní zkušenost.

Její formou je ticho

a džňáninové ji prohlašují za konečný,

nezrušitelný stav pravého poznání (džňána)."

 

 

 

 

P O VA H A    J Á

 

Podstata učení Šrí Ramany je vyjádřena jeho častým tvrzením,

že existuje jediná vnitřní skutečnost, přímo zažívaná každým,

která je současně zdrojem, substancí a skutečnou podstatou všeho,

co existuje. Dával jí nespočet různých jmen, z nichž každé označovalo

jiný aspekt téže nedělitelné skutečnosti. Následující klasifikace

zahrnuje všechna jeho známější synonyma a vysvětluje významy

různých použitých termínů.

 

  1. Já 

Tento termín je používán nejčastěji. Definoval jej tím, že řekl, že skutečné

Já nebo skutečné „Já“ není zjevnou zkušeností zkušeností individuality, ale

neosobním všezahrnujícím vědomím. Nesmí být zaměňováno s individuálním

já, o kterém řekl, že v podstatě neexistuje, protože je výtvorem mysli, jež brání

pravdivé zkušenosti skutečného Já. Zastával názor, že skutečné Já je vždy přítomno

a vždy zakoušeno, ale zdůrazňoval, že člověk si ho, takového jaké je, uvědoměle

vědom,jen když ustanou sebeomezující tendence mysli. Trvalé a nepřetržité

uvědomování si Já je známo jako Seberealizace.

 

2) Sat-Čit-Ánanda

je sánskrtský výraz, který se překládá jako Bytí-Vědomí-

Blaho. Šrí Ramana učil, že Já je čisté bytí, subjektivní vědomí „Já jsem“, které je

zcela prosté pocitu „jsem to“ nebo „jsem ono“. V Já neexistují subjekty ani

objekty, je tu jen uvědomování si bytí. Protože je toto uvědomování vědomé, je

také známo jako vědomí. Přímou zkušeností tohoto stavu je podle Šrí Ramany

stav nezkaleného štěstí a proto se k jeho popsání používá také výrazu ánanda

neboli blaho. Tyto tři aspekty, bytí, vědomí a blaho jsou zažívány jako jednotný

celek a nikoli jako oddělené atributy Já. Jsou stejně nedělitelné, jako jsou vlhkost,

průzračnost a tekutost nedělitelnými vlastnostmi vody.

 

3) Bůh

Šrí Ramana byl toho názoru, že vesmír je udržován silou Já. Protože

teisté normálně přisuzují tuto sílu Bohu, používal často slova Bůh, jakožto synonyma

pro Já. Používal i slov Brahman, to jest svrchované bytí Hinduismu a Šiva, hindské jméno Boha.

Bůh Šrí Ramany není osobním Bohem, ale beztvarým bytím, jež udržuje vesmír.

Není stvořitelem vesmíru, jenž je jen manifestací jeho vnitřní síly; je od něj

neoddělitelný, ale není ovlivňován jeho objevováním se ani mizením.

 

4) Srdce

Když Šrí Ramana hovořil o Já, často užíval sánskrtského slova hridajam.

Překládá se obvykle jako „Srdce“ ale doslovnějším překladem by bylo „zde

je střed“. Při používání tohoto zvláštního termínu neměl na mysli existenci určitého

místa nebo centra Já, pouze ukazoval, že Já je zdrojem, z něhož se manifestuje

vše co je zjeveno.

 

5) Džňána 

Zkušenost Já se někdy nazývá džňánou nebo poznáním. Tento

výraz by neměl být chápán tak, že existuje osoba, která má poznání Já, protože

ve stavu uvědomění Já neexistuje lokalizovaný znalec, ani nic od Já odděleného,

co by mohlo být poznáno. Skutečné poznání, neboli džňána, není předmětem

zkušenosti a není ani pochopením stavu odlišného a odděleného od subjektu

znalce. Je to přímé a vědoucí uvědomění jediné skutečnosti, ve které přestaly

subjekty a objekty existovat. Ten, kdo je v tomto stavu upevněn, je znám jako

džňánin.

 

6) Turija a turijatita

Hinduistická filosofie postuluje tři střídající se úrovně

relativního vědomí - bdělost, snění a hluboký spánek. Šrí Ramana prohlašoval,

že Já je základní realitou, která je podkladem objevování se těchto tří dočasných

stavů. Proto někdy nazýval Já jménem turiya avastha, neboli čtvrtým stavem.

Příležitostně používal i slova turiyatita, jež znamená „překračující čtvrtý“, aby

vyjádřil fakt, že ve skutečnosti neexistují čtyři stavy, ale jen jeden skutečný transcendentální

stav.

 

7) Ostatní výrazy

Za uvedení stojí ještě tři další výrazy pro Já. Šrí Ramana často

zdůrazňoval, že Já je skutečným, přirozeným stavem bytí člověka a proto příležitostně

používal výrazů sahadža sthiti - přirozený stav a swarupa, který znamená

skutečný tvar nebo skutečnou přirozenost. Používal i slova „ticho“, aby

naznačil, že Já je tichý, bez myšlenek jsoucí stav nerušeného míru a úplné

tichosti.

 

 

Bhagaván Šrí Ramana Maháriši

 

 

 

Astro-Aura, cesty sebepoznání © 1998-2019

Vytvořeno službou Webnode